Słowniczek pojęć

Klient
– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach
Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy - serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem:
vistyl.pl, który umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.

Towar – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie niestandardowe (towar indywidualny) - wykonane zgodnie z indywidualnymi
wymaganiami klienta i posiada unikatowe cechy określone w zamówieniu, uniemożliwiające
jego dalsze wykorzystanie w obrocie handlowym.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego i
szczegółowe warunki sprzedaży Towarów za jego pośrednictwem, a także sposoby dostawy,
płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania
reklamacyjnego.

1.2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

VIPRO GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce
NIP: 9591982062
tel. : 22 290 10 50

e-mail: biuro@vistyl.pl

1.3. Transakcje dokonywane są w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu
internetowego, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a Sklepem Internetowym ,
zwanym dalej Sprzedającym.

1.4. Wszystkie informacje, wzory Towarów, zdjęcia Towarów oraz ich nazwy są chronione
prawami autorskimi (zgodnie z art. 17 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Dz.U.2006.90.631 j.t.), a także mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów
handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedającego.

2. Rejestracja i składanie zamówień

2.1. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest rejestracja w Sklepie Internetowym
oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego po dodaniu produktu do
koszyka.

2.2. Klienci korzystając ze Sklepu Internetowego i dokonując rejestracji, tworzą w ten sposób
konto. Rejestracji i utworzenia konta w Sklepie Internetowym należy dokonać wypełniając
formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących informacji: adres pocztowy, adres email,
numer telefonu, oraz dane niezbędne dla prawidłowego przeprowadzania transakcji. Na
adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość
wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z
chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej udostępnienia i
prowadzenia konta pomiędzy Klientem a VIPRO GROUP, której przedmiotem są usługi
świadczone przez VIPRO GROUP, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3. Świadczenie usług w ramach utworzonego konta ma charakter bezterminowy. Klient w
każdym czasie i bez podawania przyczyn może usunąć konto ze Sklepu Internetowego, co
powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępnienia i prowadzenia Klientowi
konta w Sklepie Internetowym. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego
należy wysłać e-mail na adres: biuro@vistyl.pl z żądaniem usunięcia konta. W
sytuacji, gdy Sklep Internetowy jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta,
skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

2.4. Przed złożeniem zamówienia, Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego
regulaminu. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, składa
jednocześnie oświadczenie, poprzez zaznaczenie właściwego pola widocznego w trakcie
składania zamówienia, że zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w
nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych
w celu realizacji zamówienia.

2.5. Podczas składania zamówienia należy poprawnie:
- dokonać wyboru ilości i rodzaju zamawianych produktów;
- wybrać odpowiednią opcję formy płatności i dostawy;
- wysłać formularz zamówienia.
2.6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w
Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sprzedającego. Po przyjęciu
zamówienia Klient zostanie poinformowany o jego potwierdzeniu i statusie poprzez
wiadomość wysłaną na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej.

2.7. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności przedmiotu
zamówienia lub wystąpienia innych problemów z jego realizacją, Sprzedawca skontaktuje się z
Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia lub ewentualnego
odstąpienia od realizacji zamówienia.

2.8. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedający ma obowiązek wydać Towar Konsumentowi,
nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że umowa stanowi
inaczej. W razie opóźnienia Sprzedającego Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin do
wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. W powyższej
sytuacji, jeżeli w związku z realizacją zamówienia została dokonana wpłata, Sprzedający
zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę pieniężną.

3. Ceny produktów i płatności

3.1. Ceny wszystkich Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych
polskich i określają wartość brutto (wraz z podatkiem VAT). Do wartości zamówionych Towarów
doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy, który jest wskazywany w
trakcie składania zamówienia i dodawany do ceny Towarów na końcu zamówienia. Cena
podana przy każdym Towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3.2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym Towar, w
tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

3.3. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon, w zależności od
zaznaczonego pola w formularzu zamówienia. Faktura VAT może być dostarczana drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie
zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

3.4. Klient ma obowiązek uregulowania należności za dokonane zamówienie wybierając jedną
spośród dostępnych form płatności:
• Płatność przelewem - bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sklepu Internetowego
- następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji
od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty.
• Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
• Płatność przelewem elektronicznym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24.
• Płatność za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. Może
także nastąpić odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego po przedpłacie i uprzednim
kontakcie telefonicznym.

3.5. Podczas dokonywania wpłaty na konto Sprzedawcy należy w tytule przelewu wpisać
numer zamówienia (numer ten jest automatycznie wysyłany wraz ze szczegółami zamówienia
na adres e-mail podawany podczas rejestracji).
Nr konta: 57 1090 2040 0000 0001 3452 3668
VIPRO GROUP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce

Dla klientów z zagranicy:
IBAN: PL57 1090 2040 0000 0001 3452 3668
SWIFT: WBKPPLPP

4. Terminy i koszty dostawy
 
4.1. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży Towar zostanie wysłany nie później niż w
terminie 3 dni roboczych licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta
albo od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. W przypadku dłuższego
terminu wysyłki zostanie on uzgodniony z Klientem.

4.2. Zamówiony Towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów
pocztowych (firm kurierskich).

4.3. O kosztach dostawy Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia na stronie
Sklepu Internetowego. Koszt dostawy kurierskiej przy wpłacie na konto wynosi: 18 zł brutto.
Koszt wysyłki kurierskiej pobraniowej wynosi 28 zł brutto. Przesyłki zagraniczne są ustalane
indywidualnie z naszymi konsultantami pod nr: 607 135 555

4.4. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty związane z wysyłką, które uzależnione są od
gabarytów i wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy. Klient ponosi
jednorazowy koszt wysyłki niezależnie od ilości zakupionych produktów. Informacja o koszcie
wysyłki jest dostępna w trakcie dokonywania zamówienia na formularzu zawierającym
zestawienie zamówionych towarów.

4.5. Z chwilą wysyłki Towaru, Klient otrzyma od Sprzedającego drogą mailową potwierdzenie
nadania przesyłki, wraz z numerem listu przewozowego, co pozwoli Klientowi monitorować
przesyłkę. W wiadomości znajdzie się także link do strony firmy kurierskiej zawierającej
adresy oraz nr telefonów jej placówek regionalnych.

4.6. Łącznie z przesyłką dostarczane są dokumenty zakupu - paragon lub faktura VAT oraz
informacje o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem formularza odstąpienia od
umowy, a także informacje o sposobie reklamacji wraz ze wzorem formularza reklamacji.

4.7. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin
otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas
dostawy. Deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski wynika z aktualnie
obowiązującego regulaminu świadczeń przewozowych.

4.8. Towar można odebrać osobiście po przedpłacie w siedzibie firmy i wcześniejszym
uzgodnieniu z konsultantem pod nr infolinii 607 135 555. O możliwości odebrania
zamówionego Towaru, Sprzedający informuje Kupującego drogą elektroniczną. Przesyłkę
należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru Towaru.

4.9. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie
Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów
odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba
Sprzedawcy.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni
z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na
adres: Vipro Group ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres: biuro@vistyl.pl

5.2. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego
Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie
przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.3. Koszty zwrotnej przesyłki towaru ponosi Konsument.

5.4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie lecz nie później niż
14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

5.5. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne
rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem
pieniędzy.

5.6. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.

6. Tryb postępowania reklamacyjnego

6.1. Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, lub w formie pisemnej
za pomocą formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, na adres: Vipro Group
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, a za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@vistyl.pl

6.3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający
niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny
od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już
wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na
wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

6.4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do
żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6.5. W każdym z przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub
naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. W celu odesłania zakupionego
produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość"
(bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację
wartości ubezpieczenia.

7. Postanowienia końcowe

Przy złożeniu zamówienia dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji zamówienia. Przekazywane informacje są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO). W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Vipro Group szanuje oraz przestrzega prywatności użytkowników Sklepu Internetowego, ponadto kieruje się zasadami rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności, co skutkuje ograniczeniem celu, minimalizacją danych i ograniczonymi okresami przetwarzania. Procesy: zakładania konta użytkownika, logowania się użytkownika, a także dokonywania zakupów, odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), który daje gwarancję poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Szczegóły przetwarzania danych osobowych klientów znajdują się w Polityce Prywatności.

7.2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta
umowy sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania strony
internetowej, a także poprawy ochrony prywatności użytkowników i zapobieganiu
nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów w terminie 7 dni od daty
poinformowania o zmianie regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej,
wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian
regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego
Regulaminu Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian
regulaminu usunie posiadane przez Klienta konto i poinformuje go o tym fakcie.

7.3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są
realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

7.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i
funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi prze Sklep Internetowy będą
rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania
z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu
do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych
należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. Rejestracja Klienta

8.1. Sklep umożliwia Klientom rejestrację.

8.2. Rejestracja ułatwia zawieranie transakcji bez konieczności podawania danych dostawy
przy każdej transakcji oraz pozwala na śledzenie stanu realizacji swoich zamówień na stronie
Sklepu.

8.3. Rejestracja jest równoznaczna z podaniem danych niezbędnych do wysyłki oraz
jednorazowym potwierdzeniem faktu rejestracji poprzez kliknięcie linku zawartego w
otrzymanym mailu rejestracyjnym.

8.4. Rejestracja Klienta umożliwia otrzymywanie wiadomości od Sklepu oraz umożliwia
otrzymywanie rabatów ustalonych indywidualnie przez Sklep.

8.5. Dane Klientów otrzymane zarówno w procesie rejestracji oraz składania zamówienia są
prawnie chronione.

8.6. Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

Oświadczenie o wierności barw

Kolory pojawiające się na stronie internetowej są odzwierciedleniem rzeczywistych kolorów
naszych produktów. Jednakże przy różnych ustawieniach rozdzielczości i właściwości ekranu
komputera, barwy na fotografiach mogą różnić się między sobą.
Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby kolory prezentowane na ekranie były możliwie
najbardziej tożsame z kolorami naszych produktów. Niestety nie możemy zagwarantować w
każdym przypadku pełnej wierności barw.
Oświadczenie o rozmiarze produktu
Rzeczywisty rozmiar towaru może odbiegać około 2-3% od rozmiaru sugerowanego na
opakowaniu, co wynika ze specyfiki produkcji.
Podejmujemy wszelkie możliwe kroki, aby rzeczywiste rozmiary naszych produktów były
możliwie najbardziej tożsame z rozmiarami sugerowanymi na opakowaniu. Niestety nie
możemy zagwarantować w każdym przypadku pełnej tożsamości tych rozmiarów.

PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu Internetowego
spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego
konsekwencjami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu
Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub
pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się
do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i
trwały jak najkrócej.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mogą Państwo odstąpić od umowy bez podawania
jakiejkolwiek przyczyny. W wypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy wszystkie otrzymane od
Państwa płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez nas). Aby zrezygnować z zakupu, należy poinformować nas o swojej decyzji. Można
skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej. Wysłanie oświadczenia o
odstąpieniu od umowy przed jego upływem powinno nastąpić na adres: Vipro Group
ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
biuro@vistyl.pl
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany Towar należy odesłać na
własny koszt. Przesyłkę należy przesłać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od
dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres:
Vipro Group
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy
kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Państwa zgodą, przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy)
Vipro Group
ul. Kolberga 11
25-620 Kielce
e-mail: biuro@vistyl.pl
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy

sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

numer oferty (zamówienia) ............................................................................................
Numer konta bankowego do zwrotu:
.........................................................................................................................................

Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................Załącznik nr 2 do Regulaminu
 
FORMULARZ REKLAMACJI

Data złożenia reklamacji:…………………………………………………………………………………………………………

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:……………………………………………………………………………………………………………..……………………………

Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE O REKLAMOWANYM PRODUKCIE:

Symbol:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr zamówienia:……………………………………………………………………………………………………………………………

Cena:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOKŁADNY OPIS USZKODZENIA LUB WADY PRODUKTU:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA POWSTANIA USZKODZENIA LUB WADY:
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

ŻĄDANIE KLIENTA ZWIĄZANE Z USZKODZENIEM LUB WADĄ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na
adres:
Vipro Group ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@vistyl.pl

Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

………………………………………….
Podpis Klienta